Aktualności

Odpusty za zmarłych (2020 r.)

Zbliża się 2 listopada — wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Przypominamy zatem obowiązujące przepisy o odpustach. Skorzystaliśmy z Kalendarza Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej, który choć nie jest stricte przeznaczony do „Mszy trydenckiej”, to jednak zawiera przepisy obecnie obowiązujące w kościele łacińskim.

W listopadzie można zyskać odpusty zupełne, które można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące (czyli za zmarłych). Aby w ten sposób pomóc duszom czyśćcowym, przede wszystkim trzeba chcieć taki odpust zyskać i wykluczyć jakiekolwiek przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego (czyli obiecać sobie silne dążenie do świętości poprzez walkę z grzechami).
Odpusty, jakie można zyskać w najbliższych dniach, są następujące:
 1. jeden odpust w Dzień Zaduszny (czyli od południa 1 listopada aż do północy 2 listopada) za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy Ojcze naszWierzę. Trzeba spełnić także zwyczajne warunki zyskania odpustu; W 2020 roku: odpust „może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych”.
 2. codziennie od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i tam odmówienie jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych (modlitwa ta może być także myślna). Trzeba również wypełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu (por. WO nad. 29 § 1 nr 2). W 2020 roku: odpust „dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone”.
 3. W 2020 roku:Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia”.
Trzy zwyczajne warunki zyskania odpustu to:
 1. spowiedź sakramentalna;
 2. Komunia św.;
 3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze naszZdrowaś Maryjo lub inna modlitwa).
Te trzy warunki mogą być wypełnione na wiele dni przed 1 listopada lub po 8 listopada, choć, jeżeli nie ma przeszkód, to wypada, aby Komunia i modlitwa w intencjach Ojca Świętego były odprawione w dzień nawiedzenia cmentarza lub kościoła (kaplicy).
 
Codziennie można zatem zyskać tylko jeden odpust zupełny (jedna Komunia św. plus modlitwa w intencjach papieża oraz wykonanie czynu odpustowego).
Ponadto Kościół udziela odpustu cząstkowego, który można zyskać każdego dnia w ciągu roku (nawet wiele razy dziennie) i ofiarować za dusze w czyśćcu.
Czyny pobożne obdarzone takim odpustem to:
 1. nawiedzenie cmentarza i tam modlitwa za zmarłych;
 2. pobożne odmówienie zatwierdzonych modlitw za zmarłych, a są to Jutrznia lub Nieszpory z brewiarzowego Oficjum za zmarłych oraz dwie krótkie modlitwy Wieczny odpoczynek i Dobry Jezu (por. WO nad. 29 § 2 nr 1–2).
Do zyskania odpustu cząstkowego nie jest wymagana Komunia św. ani spowiedź sakramentalna, ani modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wystarczy wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca. Dlatego warto zachęcać wiernych do odwiedzania cmentarza i do modlitwy za zmarłych przez cały rok oraz przy okazji listopadowej modlitwy różańcowej za zmarłych uczyć prawnie zatwierdzonych formuł modlitwy za zmarłych:
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju.
oraz
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci. Gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen.
Można również przygotować w parafii wspólną modlitwę brewiarzową z Oficjum za zmarłych.
Czynności, za które można codziennie zyskiwać odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami):
 1. Za pobożne i wspólnotowe odmówienie cząstki Różańca świętego w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele albo w kaplicy, albo w rodzinie, albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu (nad. 17 § 1 nr 10).
 2. Za czytanie Pisma Świętego z czcią należną słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną (nad. 30 § 1).
  Kto nie może czytać osobiście, wystarczy, gdy słucha czytającego nawet przez środki audiowizualne (nad. 30 § nr 2).
 3. Za nawiedzenie i adorowanie Najświętszego Sakramentu przez pół godziny (nad. 7 § 1 nr 1).
 4. Za pobożne odprawienie drogi krzyżowej — przed stacjami prawnie erygowanymi — połączone z rozważaniem męki i śmierci Chrystusa — i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego (nad. 13 nr 2). Prawnie przeszkodzeni mogą przez kwadrans czytać i rozważać mękę Pańską (nad. 13 nr 2.1).
 5. Za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli wierny z powodu choroby lub innej słusznej racji nie może wyjść z domu, ale odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, pod zwykłymi warunkami również zyskuje odpust zupełny (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r. dotyczy całego terytorium Polski).