Aktualności

Święto Wszystkich Świętych

Liturgia dzisiejszego święta kieruje nasze myśli ku przyszłości: ku zbawieniu jakie już stało się udziałem wielu świętych i błogosławionych.
W czytaniu z Apokalipsy św. Jan Apostoł zarysuje przed nami wizję zbawionych w niebie: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych z dwunastu pokoleń Izraela symbolizuje ogromną rzeszę wierzących w Chrystusa, którzy zostaną zachowani od nieszczęść jakie mają spaść na ziemię. To właśnie ten tłum wiernych odzianych w białe szaty wołać będzie przed Bogiem: Salus Deo nostro, qui sedet super thronum, et Agno.
W Ewangelii Jezus ukazuje nam drogę prowadzącą do zbawienia: jest to droga ośmiu błogosławieństw. Ubodzy w duchu, smutni, cisi, sprawiedliwi, miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój i prześladowani będą wśród wielkiej rzeszy zbawionych stojących przed tronem Boga i przed Barankiem. Już teraz otrzymują zapewnienie, że warto znosić wszystko dla Jezusa: Gaudete et exultate, quoniam merces vestra copiosa est in caelis.
Świadomi własnych słabości w dążeniu do zbawienia, prośmy wraz z psalmistą naszego Pana o pokrzepienie w tych trudach zgodnie z Jego słowami: Venite ad me, omnes, qui laboratis et onerati estis: et ego reficiam vos.