Aktualności

Środa Popielcowa

Popiół, jako symbol przemijalności i nędzy, używany był od najstarszych czasów tradycji biblijnej w obrzędach żałobnych i pokutnych: posypywano głowy popiołem (por. Iż 61, 3), siedziano i spano na popiele (Hi 2, 8; Jon 3, 6; Iz 58, 5). Prorocy zwracali uwagę na konieczność nawrócenia wewnętrznego przy tych zewnętrznych praktykach (por. Iz 58). Symbolikę chrześcijańskiego obrzędu posypania popiołem wyjaśniają całkowicie teksty modlitw i pieśni dzisiejszej liturgii:
Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich pokuty, wejrzyj łaskawie na ułomność natury ludzkiej i racz w swej dobroci pobłogosławić ten popiół, którym zamierzamy posypać naszego głowy na znak pokory i dla uzyskania przebaczenia. Gdy uznajemy, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, ponieważ zasługuje na to nasza przewrotność, udziel nam w miłosierdziu swoim odpuszczenia wszystkich grzechów i nagrody obiecanej pokutującym. 
(Jedna z modlitw z obrzędu poświęcenia popiołu.)

Msza święta w klasycznym rycie rzymskim z posypaniem głów popiołem będzie celebrowana dzisiaj o godzinie 19:30.