Aktualności

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Zbawiciel Świata

Adwent zmierza ku końcowi — Narodzenie Pańskie już za kilka dni. Co roku od 16 do 24 grudnia Kościół odmawia nowennę do Dzieciątka Jezus. Charakterystycznym elementem tej nowenny odmawianej w kościołach diecezji tarnowskiej jest wystawienie Najświętszego Sakramentu w cyborium, a nie w monstrancji.

Poniższy tekst pochodzi z kleryckiego modlitewnika „Modlitwy alumnów Seminarium Duchownego w Tarnowie”, który otrzymał imprimatur biskupa Franciszka Lisowskiego w dniu 24 września 1937 roku.

Źródło: https://polona.pl/item/modlitwy-alumnow-seminarium-duchownego-w-tarnowie,ODIzMDk4NDE/55/

Nowenna przed Bożem Narodzeniem

Litania o Najśw. Imieniu Jezus

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, jasności Ojcowska,
Jezu, śliczności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Marji Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze przyszłego wieku,
Jezu, wielkiej rady aniele,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłośniku nasz,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco żywota,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, dusz żarliwości,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości wieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo nasza i żywocie nasz,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patrjarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości panieńska,
Jezu, korono wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu!

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystego,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,

Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie i mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez mdłości Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Najświętszej Eucharystji ustanowienie Twoje,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu!

V. Jezu, usłysz nas.
R. Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzono, błagamy Cię, daj nam, proszącym Boskiej Twej miłości uczucie, abyśmy Cię całem sercem, usty i uczynkiem kochali i w chwaleniu Ciebie nie ustawali.

Świętego Imienia Twego bojaźnią oraz miłością ustawiczną racz nas obdarzyć, Panie, ponieważ tych nigdy z opieki Swej nie wypuszczasz, których w gruntownej miłości Twojej utwierdzasz, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwy do Dzieciątka Jezus

Pierwsze ofiarowanie. Ojcze przedwieczny! na cześć i na chwałę Twoją, a na zbawienie moje i całego świata, ofiaruję Tobie tajemnicę Narodzenia Boskiego Zbawiciela naszego. Chwała Ojcu…

Drugie ofiarowanie. Ojcze przedwieczny! na cześć i chwałę Twoją, a na zbawienie moje i całego świata, ofiaruję Tobie trudy Najświętszej Panny i świętego Józefa, podjęte w długiej a przykrej podróży z Nazaret do Betleem i zasmucenia Ich, iż nie znaleźli wygodnego schronienia na czas narodzenia Zbawiciela świata. Chwała Ojcu…

Trzecie ofiarowanie. Ojcze przedwieczny! na cześć i chwałę Twoją, a na zbawienie moje i całego świata, ofiaruję Tobie żłóbek, w którym się Jezus nasz narodził; ostre sianko, co było Mu posłaniem; zimno, co Go przejmowało; grube pieluszki, co Go powijały; łzy niewinne, któremi płakał i niemowlęce kwilenia Jego. Chwała Ojcu…

Czwarte ofiarowanie. Ojcze przedwieczny! na cześć i chwałę Twoją, a na zbawienie moje i całego świata, ofiaruję Tobie boleść, którą Boże Dziecię, Jezus Pan nasz uczuł w swem młodziuchnem ciałku, gdy dobrowolnie poddał się twardemu prawu obrzezania. Ofiaruję Ci tę Krew przenajdroższą, którą wylał wtedy dla zbawienia całego rodu ludzkiego. Chwała Ojcu…

Piąte ofiarowanie. Ojcze przedwieczny! na cześć i chwałę Twoją, a na zbawienie moje i całego świata, ofiaruję Tobie pokorę, umartwienie, cierpliwość, miłość i wszystkie cnoty Dzieciątka Jezus i nieskończenie kocham Cię, błogosławię Tobie i dzięki Ci składam za tę niewysłowioną Tajemnicę Wcielenia Słowa Bożego. Chwała Ojcu…

V. Słowo stało się Ciałem,
R. I mieszkało między nami.

Módlmy się:

Boże, którego Syn Jednorodzony w istocie ciała naszego ukazać się nam raczył; daj nam, błagamy, ażebyśmy przez Tego, który zewnątrz stał się nam podobnym, wewnątrz naprawieni byli; który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.