Aktualności

Mamy nowego duszpasterza!

Decyzją ks. biskupa Andrzeja Jeża z obowiązków duszpasterza Wiernych Tradycji Łacińskiej w Tarnowie zostaje zwolniony ks. prałat dr Bolesław Margański. Funkcję tę powierzono ks. doktorowi Grzegorzowi Baranowi, który w najbliższym czasie rozpocznie posługę w naszej wspólnocie. Nasz nowy duszpasterz jest doktorem filologii klasycznej i teologii biblijnej.

Urodził się 1972 roku w Dębicy. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Dębicy w roku 1991 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W roku 1997 obronił pracę magisterską z teologii („«Pneuma» i «psyche» w antropologii św. Pawła”) na Wydziale Teologicznym w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz.

W roku 2003 decyzją Ks. Bpa Ordynariusza Wiktora Skorca został skierowany na studia specjalistyczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, gdzie podjął studia doktoranckie z zakresu teologii biblijnej w Instytucie Nauk Biblijnych. Równocześnie rozpoczął studia magisterskie z filologii klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W roku 2008 uzyskał stopień doktora teologii biblijnej na podstawie rozprawy pt. „Baptyzmalny charakter powtórnego narodzenia w tradycji Janowej”. W roku 2009 natomiast na podstawie pracy pt. „Motyw uzdrowienia w dziełach Świętego Augustyna: In Iohannis Evangelium Tractatus oraz In Iohannis Epistolam ad Parthos Tractatus” uzyskał stopień magistra filologii klasycznej. W roku 2010 z kolei uzyskał stopień doktora filologii klasycznej (z zakresu literaturoznawstwa) na podstawie dysertacji pt. „Motyw synostwa Bożego w In Iohannis Evangelium Tractatus oraz In Iohannis Epistolam ad Parthos Tractatus Świętego Augustyna”.

W roku 2009 został zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Instytucie Kulturoznawstwa.

źródło: http://www.kul.pl/ks-dr-grzegorz-mariusz-baran,art_21468.html

Otoczmy naszych drogich księży szczególną modlitwą.

Daj, Panie, aby ci, których do Swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali. Strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i mocy, ducha wiedzy i pobożności i napełnij ich duchem Swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas, postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili nas do wiecznie błogiego połączenia się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Post scriptum

Dementujemy informację, że od tej chwili kazania będą wygłaszane po łacinie. Również „Słownik kościelny łacińsko-polski” ks. Alojzego Jougana nie będzie konieczny na Mszach świętach 😉